Portfolio Sample

Back
Plein Air Oil painting of Talbot Farm in Waterford, VA

Talbot Farm II (plein air)

Talbot Farm II. Oil on linen 8x10. Plein Air

Artist: Simon Bland